ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRINTETT ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT KAPCSOLATFELVÉTEL ESETÉN

Utolsó frissítés időpontja: 2021. március 29.

1. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

A jelen tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja annak bemutatása, hogy a KNP LAW Nagy-Koppány és Lencs Ügyvédi Iroda (székhely: 1011 Budapest. Hunyadi János út 20.; weboldal: www.knplaw.com; a továbbiakban: „KNP LAW” vagy „Adatkezelő”) hogyan kezeli az Ön által megadott személyes adatokat, illetőleg hogyan gondoskodik ezen személyes adatok biztonságáról abban az esetben, ha Ön weboldalunk „Írjon nekünk” funkcióját használva vagy elektronikus levélcímeink valamelyikén, esetleg postai vagy bármilyen más úton felveszi velünk a kapcsolatot.

2. MIT ÉRTÜNK A SZEMÉLYES ADAT FOGALMA ALATT?

a, Személyes adat

Személyes adatnak kell tekinteni minden olyan információt, amely azonosított vagy azonosítható természetes személyre (azaz emberre – a jogszabály szóhasználatában „érintettre”) vonatkozik. Egy természetes személy akkor minősül azonosíthatónak, ha az adott személy kiléte akár közvetlenül, akár közvetett módon, így különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján az adott természetes személy kiléte egyértelműen beazonosítható.

b, Különleges adat

A GDPR értelmében különleges adatnak minősül a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

3. MIT KELL TENNEM, HA ÜZENETEMBEN MÁSRA VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOKAT IS MEGADOK?

Abban az esetben, ha Ön nem a KNP LAW által nyújtott jogi szolgáltatásokkal kapcsolatban keresi meg irodánkat, és a megkeresésében más személyre vonatkozó személyes adat (is) szerepel, akkor az Ön kötelezettsége és felelőssége gondoskodni arról, hogy e személyes adatok részünkre történő továbbítása jogszerű legyen. Javasoljuk, hogy szükség esetén szerezze be ehhez az egyéb érintettek kifejezett és dokumentálható hozzájárulását és ismertesse meg velük a jelen tájékoztatót még mielőtt személyes adataikat részünkre továbbítaná.

4. AZ ADATKEZELÉS JOGSZABÁLYI HÁTTERE

A KNP LAW, mint adatkezelő elkötelezett a mindenkori hatályos nemzeti és európai uniós jogszabályok – így különösen az Európai Unió 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) – rendelkezéseinek maradéktalan betartása mellett az ügyfeleinek, partnereinek, valamint a vele kapcsolatba kerülő egyéb személyek adatainak kezelése során.

Ennek keretében a KNP LAW minden tőle elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az Ön által átadott személyes adatok védelmét a lehető legmagasabb szinten biztosítsa, illetőleg ennek keretében megteszi mindazokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek megakadályozzák, hogy a KNP LAW által kezelt személyes adatokhoz engedély nélkül hozzáférjenek, azokat közzé tegyék, jogosulatlanul megváltoztassák vagy töröljék.

5. MELY CÉLBÓL KEZELI A KNP LAW A SZEMÉLYES ADATOKAT?

A KNP LAW az Ön által kezdeményezett kapcsolatfelvétel körében megadott személyes adatokat a következő cél megvalósítása érdekében kezeli:

a, Az Ön által feltett kérdés, megjegyzés, észrevétel vagy egyéb megkeresés megválaszolása (akár az általunk nyújtott jogi szolgáltatással, akár más témával kapcsolatosan).

6. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

a, Adatkezelés az Ön által adott hozzájárulás alapján 

Abban az esetben, ha megkeresése nem a KNP LAW által nyújtott jogi szolgáltatásokkal kapcsolatos, illetőleg akkor, ha megkeresése ugyan az általunk végzett jogi szolgáltatásokkal kapcsolatos, de nem azok ügyfélként történő igénybevételére irányul, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően az Ön adatkezeléshez adott hozzájárulása. Az adatkezeléshez Ön a hozzájárulását (ráutaló magatartással) azzal adja meg, hogy a KNP LAW valamelyik elérhetőségén felveszi velünk a kapcsolatot.Amennyiben az Ön megkeresése különleges adatnak minősülő személyes adatot is tartalmaz, ezen személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontjának megfelelően az Ön adatkezeléshez adott kifejezett hozzájárulása.A fenti hozzájárulás megadása önkéntes (Ön dönti el, hogy kapcsolatba kíván-e lépni velünk vagy sem), és bármikor visszavonható. Tájékoztatjuk azonban, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőzően általunk végzett adatkezelés jogszerűségét.Abban az esetben, ha a velünk való kapcsolatfelvételt követően hozzájárulását visszavonja, a KNP LAW az Ön megkeresésében foglaltakra a továbbiakban nem fog tudni reagálni.

b, Adatkezelés az Önnel kötendő szerződés előkészítéseként

Abban az esetben, ha Ön a KNP LAW által kínált jogi szolgáltatások igénybevétele tárgyában lép velünk kapcsolatba, akkor az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az Ön által kezdeményezett szerződés megkötését megelőző lépésekmegtételén alapul.

Amennyiben az Ön megkeresése különleges adatnak minősülő személyes adatot is tartalmaz, ezen személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontjának megfelelően az Ön adatkezeléshez adott kifejezett hozzájárulása.

Tájékoztatjuk, hogy előfordulhatnak olyan esetek – az Ön üzenetének a tartalmától függően –, amikor az Ön adatkezeléshez adott hozzájárulása mellett sor kerülhet a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti, a KNP LAW-t mint adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettség teljesítésén alapuló, illetőleg a KNP LAW vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelésre is, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjával összhangban.

7. MELY SZEMÉLYES ADATOKAT KEZEL A KNP LAW?

A KNP LAW a jelen Tájékoztató 5. pontjában foglalt cél elérése érdekében az Ön által megadott következő személyes adatokat kezeli:

a) az Ön e-mail címe (elektronikus megkeresés esetén); b) az Ön neve (ha megadta); c) az Ön megkeresésében foglalt kérdés, észrevétel vagy egyéb megjegyzés; d) minden olyan további személyes adat, amelyet Ön a megkeresésében megadott.

8. MENNYI IDEIG KEZELIK AZ ÁLTALAM MEGADOTT SZEMÉLYES ADATOKAT?

a, Nem a KNP LAW által nyújtott jogi szolgáltatásokkal kapcsolatos megkeresés esetén

A jelen Tájékoztató 7. pontjában foglalt személyes adatokat kizárólag addig kezeljük, amíg azok az Ön üzenetében foglalt kérdés, észrevétel, egyéb tárgyú megkeresés megválaszolásához szükségesek.Tájékoztatjuk, hogy – egyezően a 6. pont utolsó bekezdésében foglaltakkal – elképzelhető, hogy a KNP LAW az üzenetében foglalt személyes adatokat az Ön megkeresésének megválaszolását követően is kezeli, ha az adatkezelés például a KNP LAW-ra vonatkozó jogi kötelezettség vagy a KNP LAW vagy harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítése érdekében szükséges. b, KNP LAW által nyújtott jogi szolgáltatásokkal kapcsolatos megkeresés esetén

Abban az esetben, ha a KNP LAW és Ön között a szerződéskötési tárgyalások következtében szerződés jön létre, a jelen Tájékoztató 7. pontjában foglalt személyes adatokat a megkötött szerződés megszűnését követő öt (5) évig őrizzük meg.

Amennyiben Ön és a KNP LAW között az Ön megkeresése kapcsán külön szerződés nem jön létre vagy amennyiben a megkeresése a jogi szolgáltatásainkkal kapcsolatos ugyan, de nem azok ügyfélként való igénybevételére irányul, az Ön által megadott személyes adatokat az Ön megkeresésének megválaszolását követő öt (5) évig őrizzük meg.

9. A KNP ÁLTAL ALKALMAZOTT ADATFELDOLGOZÓK

A KNP LAW a jelen Tájékoztatóban foglalt adatkezelés során az egyes adatfeldolgozási tevékenységek elvégzésére következő adatfeldolgozókat veszi igénybe:

AZ ADATFELDOLGOZÓ MEGNEVEZÉSE

AZ ADATFELDOLGOZÓ ÁLTAL VÉGZETT ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE

CENTER.HU Kft.(székhely: 1094 Budapest Tompa utca 13., cégjegyzékszám: 01-09-681704) A KNP LAW informatikai rendszereinek üzemeltetése.
Seal-Comp Kft. (székhely: 1074 Budapest,
Csengery utca 28.; cégjegyzékszám: 01-09-
375702)
A KNP LAW informatikai rendszereinek üzemeltetése.
Dr. Hanák Péter egyéni vállalkozó (székhely:
2183 Galgamácsa, Hétház utca 25.;
nyilvántartási szám: 11780289)
A KNP LAW informatikai rendszereinek üzemeltetése.
Sill Ügyvédi Iroda (székhely: 1011 Budapest. Hunyadi János út 20.; adószám: 18646463-2-41) Jogi tanácsadói szolgáltatás nyújtása a KNP LAW részére.
Dr. Ágai László Ügyvédi Iroda (székhely: 1016
Budapest, Mészáros utca 4. I/1.; adószám:
18192012-2-42)
Jogi tanácsadói szolgáltatás nyújtása a KNP LAW részére.

A KNP LAW fenntartja a jogot a fenti adatfeldolgozók listájának szükség szerinti megváltoztatására, bővítésére azzal, hogy Ön bármikor tájékoztatást kérhet a KNP LAW-tól az általa igénybe vett adatfeldolgozók személyéről és elérhetőségéről. A KNP LAW kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megbízott adatfeldolgozók az általuk végzett adatkezelési tevékenység során a KNP LAW utasításainak megfelelően és a mindenkori hatályos adatvédelmi és egyéb jogszabályok maradéktalan betartásával járnak el.

10.TOVÁBBÍTÁSRA KERÜLNEK A SZEMÉLYES ADATOK MAGYARORSZÁGON KÍVÜLRE?

Az Ön által a KNP LAW rendelkezésére bocsátott személyes adatok főszabály szerint nem kerülnek továbbításra az Európai Gazdasági Térségen (a továbbiakban: „EGT”) kívüli országba. Amennyiben azonban bármilyen ritka és fontos okból eseti jelleggel mégis elengedhetetlen valamely személyes adat EGT-n kívülre történő továbbítása, úgy a KNP LAW vállalja, hogy arra kizárólag a GDPR 45-46. cikke szerinti megfelelőségi határozat, illetve megfelelő garanciák, vagy a GDPR 49. cikk (1) bekezdésében foglalt valamely speciális feltétel megvalósulása mellett kerül sor.

11. KI ISMERHETI MEG AZ ÁLTALAM MEGADOTT SZEMÉLYES ADATOKAT?

Az Ön által megadott személyes adatokat (az általunk az adott területen alkalmazott adatfeldolgozókon kívül) kizárólag a KNP LAW azon munkatársai ismerhetik meg, akik részt vesznek az Ön megkeresésében foglaltak megválaszolásában.

12. MILYEN JOGOK ILLETNEK MEG ENGEM SZEMÉLYES ADATAIM KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN?

Az alkalmazandó magyar és EU-s adatvédelmi szabályok szerint Ön jogosult arra, hogy

- megerősítést/visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult a személyes adataihoz hozzáférést kérni. Ennek körében a következő információkról kaphat tájékoztatást: az adatkezelés céljai, a kezelt személyes adatok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatait közölték vagy közölni fogják, az adatkezelés időtartama, a kezelt személyes adatok forrása, illetőleg az Ön azon joga, hogy valamely felügyeleti hatósághoz panaszt nyújtson be (a jog részletes leírását a GDPR 15. cikke tartalmazza);

kérelmezze a pontatlan személyes adatai helyesbítését, vagy a hiányos személyes adatai kiegészítését (a jog részletes leírását a GDPR 16. cikke tartalmazza);

- a GDPR-ban meghatározott esetekben (például, ha Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonta vagy a személyes adatokra az adatkezelési cél megvalósítása érdekében nincs szükség) kérelmezze a személyes adatai törlését (a jog részletes leírását a GDPR 17. cikke tartalmazza);

- a GDPR-ban meghatározott esetekben kérje a személyes adataikezelésének a korlátozását. Személyes adatai korlátozását Ön például abban az esetben kérheti, ha Ön vitatja a KNP LAW birtokában levő személyes adatai pontosságát vagy személyes adatai kezelése ellen tiltakozik, illetőleg olyan esetben, ha személyes adatait a KNP LAW jogellenesen kezeli, és Ön törlés helyett az adatkezelés korlátozása mellett dönt. Ön ugyancsak jogosult arra, hogy jelen jogával éljen, ha a KNP LAW-nak a személyes adataira már nincs szüksége, azonban Ön a kérdéses személyes adatokra jogi igénye érvényesítése vagy védekezés céljából mégis igényt tart. Abban az esetben, ha Ön a fentieknek megfelelően kérte személyes adatai korlátozását, az érintett adatok további kezelésére (azok tárolásán túl) csak a GDPR-ban meghatározott szűk körben van lehetőség (így például akkor, ha a korlátozással érintett személyes adatok jogi igény érvényesítéséhez szükségesek) (a jog részletes leírását a GDPR 18. cikke tartalmazza);

- az adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása keretében a KNP LAW-tól kérje, hogy az Adatkezelő az Önre vonatkozó személyes adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban bocsássa az Ön rendelkezésére vagy ezen adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Az adathordozhatósághoz való jogosultságok Önt abban az esetben illetik meg, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy olyan szerződés teljesítésén alapul, amelyben Ön részes fél, mindkét esetben feltéve továbbá, hogy adatkezelés automatizált módon (például számítógépes rendszer felhasználásával) történik (a jog részletes leírását a GDPR 20. cikke tartalmazza).

13. TILTAKOZÁSHOZJOG

Az előző pontban foglalt jogok mellett, a GDPR 21. cikke alapján Ön jogosult arra is, hogy GDPR-ban meghatározott esetekben (például akkor, ha az adatkezelés a KNP LAW jogos érdekén alapul) tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen. Az Ön tiltakozása esetén a KNP LAW nem kezelheti tovább személyes adatait kivéve, ha a KNP LAW bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

14. HOGYAN GYAKOROLHATOM A JOGAIMAT, ILLETVE HOGYAN TUDOK KAPCSOLATBA LÉPNI A KNP LAW-VAL, HA AZ ADATKEZELÉST ÉRINTŐ KÉRDÉSEIM VANNAK?

Amennyiben a fenti jogait gyakorolni kívánja, illetve ha a jelen Tájékoztatóval vagy az általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérdése, észrevétele merül fel, forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

A KNP LAW mint adatkezelő elérhetőségei:

Név: KNP LAW Nagy-Koppány és Lencs Ügyvédi Iroda

Cím: 1011 Budapest. Hunyadi János út 20.

Email cím: knplaw@knplaw.com

Email cím: adatvedelem@knplaw.com

Telefonszám:+36-1-302-9050

A KNP LAW törekszik arra, hogy az Ön adatvédelmi tárgyú megkereséseit a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy (1) hónapon belül megválaszolja, illetőleg azoknak eleget tegyen. Kérjük vegye figyelembe azonban, hogy – amennyiben a kérelem összetettsége és/vagy az Ön által benyújtott kérelmek száma ezt indokolja – a KNP LAW a GDPR alapján jogosult arra, hogy a fenti határidőt további két (2) hónappal meghosszabbítsa. A határidő esetleges meghosszabbításáról a kérelem kézhezvételét követő egy (1) hónapon belül értesítést küldünk.

Abban az esetben, ha a kérelmét nem találjuk alaposnak és ebből kifolyólag a KNP LAW-nak nem áll módjában az Ön kérését teljesíteni, e tényről (az elutasítás okainak részletes ismertetésé mellett) a kérelem beérkezésétől számított egy (1) hónapon belül értesítést küldünk Önnek.

Kérjük vegye figyelembe azt is, hogy az általunk folytatott adatkezeléssel kapcsolatos megkereséseit kizárólag az Ön személyazonosságának ellenőrzését követően tudjuk teljesíteni, ennek hiányában (így például telefonos megkeresés esetén) csak általános tájékoztatás nyújtására van lehetőségünk.

15. MILYEN JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEIM VANNAK?

Abban az esetben, ha a KNP LAW (vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozók) által végzett adatkezelés kapcsán a jogai megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

- közvetlenül a KNP LAW-hoz fordulhat az előző pontban rögzített elérhetőségek valamelyikén;

- panaszt nyújthat be bármely felügyeleti hatóságnál (például Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: „NAIH”). A NAIH elérhetőségei: székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postafiók: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;

- bírósághoz fordulhat, amennyiben megítélése szerint a KNP LAW, illetve az általa megbízott valamely adatfeldolgozó a személyes adatait jogsértő módon kezeli. Amennyiben Ön a bírói utat választja, jogosult arra, hogy – az általános illetékességi szabályok mellett – a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítsa. Az egyes bíróságok illetékességéről és elérhetőségeiről a következő honlapon tájékozódhat: www.birosag.hu

Javasoljuk, hogy először mindenképpen hozzánk forduljon az adatkezelést érintő bármely panaszával, illetve észrevételével és mi igyekszünk minden tőlünk telhetőt megtenni ezek figyelembevétele érdekében.

16. AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ FRISSÍTÉSEI

Előfordulhat, hogy a jelen adatvédelmi Tájékoztatót (elsősorban azért, hogy az esetlegesen módosult jogszabályi előírásoknak megfeleljünk) megváltoztatjuk. Az adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt módosítások akkor lépnek hatályba, amikor a Tájékoztató frissített változatát a www.knplaw.com weboldalra feltesszük. Az adatvédelmi Tájékoztató legutóbbi frissítésének dátumát megtalálja a Tájékoztató tetején.

Kérdése van?

Kapcsolat

Írjon nekünk!

Kérjük adja meg adatait és röviden írja le a kérdését, kollégáink hamarosan válaszolnak!

    Elolvastam és megértettem az Adatvédelmi Tájékoztatót, és hozzájárulok ahhoz, hogy a KNP LAW felhasználja az adataimat a tájékoztatóban foglaltak szerint.

    Hozzájárulok ahhoz, hogy marketing célból felkeressenek.

    CONFERENCE BLEUE

    A KNP LAW 2007 óta tagja a Conference Bleue-nak. További infomációért, kérjük kattintson az oldalra!A KNP Law a GBL Alliance-hoz 2021-ben csatlakozott. További információért, kérjuk kattintson az oldalra!