KNP Blog

GLOBÁLIS MINIMUMADÓ BEVEZETÉSE MAGYARORSZÁGON
2024. 02. 13. KNP LAW

GLOBÁLIS MINIMUMADÓ BEVEZETÉSE MAGYARORSZÁGON

FRISSÍTÉS - 2024. 02. 13.

Az Országgyűlés 2023. november 21. napján elfogadta a globális minimum-adószintet biztosító kiegészítő adókról és ezzel összefüggésben egyes adótörvények módosításáról szóló törvény tervezetét (a továbbiakban: „Törvénytervezet”). Ennek megfelelően a globális minimum-adószintet biztosító kiegészítő adókról és ezzel összefüggésben az egyes adótörvények módosításáról szóló 2023. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: „Globális Minimumadó Törvény”) 2023. november 30. napján megjelent a Magyar Közlönyben. A Globális Minimumadó Törvény a Törvénytervezethez képest jelentős új módosításokat vagy rendelkezéseket nem tartalmaz, de bizonyos részletszabályokat pontosított.

Az elfogadott Globális Minimumadó Törvény a Törvénytervezethez hasonlóan, a multinacionális vállalatcsoportokra és a nagy volumenű belföldi vállalatcsoportokra vonatkozó globális minimum-adószint biztosításáról szóló 2022/2523 (2022. december 14.) Tanácsi (EU) irányelv átültetéséhez és magyarországi alkalmazásához szükséges szabályokat tartalmazza. A Globális Minimumadó Törvény 2023. december 31. napján lépett hatályba, azzal, hogy főszabály szerint rendelkezéseit az ezen időpontot követően kezdődő adóévre kell alkalmazni. Egyes rendelkezések ezzel szemben a 2024. december 31. napját követően kezdődő adóévtől kerülnek alkalmazásra.

A jelen frissítés célja, hogy az esetlegesen érintett multinacionális vállalatok tulajdonosai, vezetői és munkavállalói tájékozódni tudjanak a hatályos Globális Minimumadó Törvényben foglalt legfontosabb fogalmakról és követelményekről, azzal a megjegyzéssel, hogy minden esetben javasoljuk a megfelelő jogi és könyvvizsgálói/adószakértői konzultációt.

I. A globális minimumadó alanyai

A Globális Minimumadó Törvény a Törvénytervezettel azonosan határozza meg annak szabályait, hogy a multinacionális vállalatcsoport vagy nagyméretű belföldi vállalatcsoport tagjának hogyan kell eleget tennie a globális minimum-adószintet biztosító kiegészítő adókötelezettségének. Ennek alapján kiegészítő adókötelezettség alanya az a Magyarországon illetőséggel rendelkező csoporttag, amely olyan multinacionális vállalatcsoport vagy nagyméretű belföldi vállalatcsoport tagja, amelynek a végső anyavállalat összevont (konszolidált) pénzügyi beszámolója szerinti éves bevétele – a kizárt szervezet bevételét is figyelembe véve – az adóévet közvetlenül megelőző négy adóév közül legalább kettőben elérte vagy meghaladta a 750 millió eurót.

II. Kiegészítő adók és beszedési mechanizmusok

A Globális Minimumadó Törvény alapján kiegészítő adókötelezettségek az alábbiak szerint keletkezhetnek, amennyiben a csoport az adott országban aluladóztatottnak minősül:

1. Elismert belföldi kiegészítő adó:

Minden, a Globális Minimumadó Törvény alapján belföldi illetőségűnek minősülő, alacsony adóterhelésű csoporttagot terhel a meghatározott többletnyeresége után, amely az elismert nettó nyereségnek a gazdasági jelenléten alapuló nyereségkivétellel csökkentett összege.

2. Jövedelem-hozzászámítási kiegészítő adó (továbbiakban: „Elismert IIR adó”):

A jövedelemhozzászámítási szabály alapján (rövidítve: IIR) a multinacionális vállalatcsoport anyavállalata, illetve a nagyméretű belföldi vállalatcsoport anyavállalata az alacsony adóterhelésű csoporttagokra meghatározza és befizeti az Elismert IIR adóból hozzá rendelhető részarányt.

3. Aluladóztatási kiegészítő adó (továbbiakban: „Elismert UTPR adó”):

A multinacionális vállalatcsoportot terheli az aluladóztatott kifizetések szabálya (rövidítve: UTPR) alapján. Az Elismert UTPR adóból a belföldi illetőségű csoporttagokhoz rendelt összeget az Elismert UTPR adó meghatározott teljes összegének és az Elismert UTPR adóból a belföldi illetőségű tagokra jutó, meghatározott százalékos aránynak a szorzataként kell kiszámítani.

A Globális Minimumadó Törvény a Törvénytervezethez képest egy alcím alá vonja az elismert belföldi kiegészítő adóra vonatkozó szabályozás jelentős részét, részletesebben kifejtve, illetve új rendelkezésekkel kiegészítve azokat. A belföldi kiegészítő adó az azt alkalmazó államok számára – így Magyarország számára is – lehetőséget biztosít arra, hogy alacsony adóterhelés esetén a szükséges kiegészítő adót maguk szedjék be.

Elismert IIR adó vagy UTPR adófizetési-kötelezettség ezáltal akkor keletkezik, ha az érintett államban nem történik meg a megfelelő mértékű kiegészítő adó befizetése. Ilyen esetekben a végső anyavállalat vagy más csoportcég illetősége szerinti joghatóság adóztatási joga biztosítja a kiegészítő adó kivetését és beszedését.

III. A globális minimumadó mértéke

A Globális Minimumadó Törvény 15%-os minimum adómértéket ír elő, melyet az adott államban működő csoporttagnak el kell érnie a vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően, ellentétes esetben ugyanis alacsony adóterhelésűnek minősülhet. A kiegészítő adó-mérték meghatározása a minimum adómérték és a tényleges adómérték különbözete alapján állapítható meg. A tényleges adómérték megállapítása során nem az adott országban meghatározott nominális kulcsot kell a 15%-hoz viszonyítani, hanem a gazdasági társaságot ténylegesen terhelő adókötelezettség mértékét. Az adó számítása során tehát figyelembe kell venni az egyes adóalap– és adókedvezményeket. Az, hogy egy adott adókedvezmény hogyan befolyásolja a kiegészítő adó mértékét, a Globális Minimumadó Törvény szabályai szerint állapítható meg. Pozitív elbírálás alá eshet például a kiegészítő adó számítása során a Globális Minimumadó Törvény által a társasági adó rendszerébe bevezetett új K+F adókedvezmény is.

A tényleges adómérték az adott államban illetőséggel rendelkező csoporttagok kiigazított lefedett adójának és ezen csoporttagok elismert nettó nyereségének hányadosa. A csoporttagok kiigazított lefedett adója pedig az adott államban illetőséggel bíró valamennyi csoporttag kiigazított lefedett adójának együttes összege, a kiigazított lefedett adók meghatározására vonatkozó szabályok alapján.

IV. Lefedett adók és kiigazított lefedett adók

A Globális Minimumadó Törvény jelentőséget tulajdonít a társaságot terhelő egyéb adóterheknek a kiigazított lefedett adó kategóriáján keresztül, amit a tényleges adómérték számítása során figyelembe kell venni. A Globális Minimumadó Törvény kifejezett rendelkezése alapján Magyarországon lefedett adónak kell tekinteni az alábbiakat:

 • társasági adó;
 • helyi iparűzési adó;
 • energiaellátók jövedelemadója; és
 • innovációs járulékot.

Emellett egyedi esetekben a tényleges adómérték meghatározása során a Globális Minimumadó Törvény egyéb kedvezményeket is biztosít.

V. Adóbevallás és fizetés

A Globális Minimumadó Törvény szerint a kiegészítő adó adóbevallást és adatszolgáltatást a Tervezethez képest változatlanul magyar vagy angol nyelven, forintban (HUF), amerikai dollárban (USD) vagy euróban (EUR) kell elkészíteni és a fizetési kötelezettséget ugyancsak forintban (HUF), amerikai dollárban (USD) vagy euróban (EUR) kell teljesíteni.

VI. Adómentesség és átmeneti mentesítés

A törvényi szabályozás továbbra is biztosít lehetőséget az adómentességre. A mentességre való jogosultsághoz a Globális Minimumadó Törvény rendszerébe beépített számos feltétel valamelyikének kell megfelni, többek között a Globális Minimumadó Törvény által kifejezetten meghatározásra kerülő teszteknek és határértékeknek, illetve az egyes rendelkezések által csak utalva hivatkozott, bármely mentesítési szabályról szóló elismert nemzetközi megállapodásban, vagy az elismert belföldi kiegészítő adóra vonatkozó OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) modell szabályokban meghatározottaknak. Az adómentesség különböző eseteire vonatkozó részletes szabályokat esetlegesen pénzügyminiszteri rendelet fogja szabályozni.

A globális minimumadó jelentette adófizetési kötelezettségek és adminisztrációs terhek alóli átmeneti mentesülésre, illetve ezek csökkentésére lehetőséget biztosítanak az átmeneti mentességet nyújtó, a Globális Minimumadó Törvény által meghatározott teszteken és küszöbértékeken alapuló mentességi szabályok. Alkalmazásuk azonban időben korlátozottan, 2026. december 31. napján, vagy azt megelőzően kezdődő adóévekre választható, azzal, hogy a 2028. június 30. napját követően végződő adóévekre a választás már nem alkalmazható. Fontos továbbá, hogy amennyiben egy multinacionális vállalatcsoport vagy nagyméretű belföldi vállalatcsoport a fentiek alapján az adóévi kiegészítő adót nem tekinti nullának a törvényi mentesítési szabályoknak megfelelően abban az adóévben, amelyben a Globális Minimumadó Törvény hatálya alá kerül, akkor a mentesség a későbbi adóévekben sem lesz választható számára.

VII. Összegzés

Megállapítható, hogy a hatályos Globális Minimumadó Törvény rendelkezései jelentős új módosításokat és változásokat nem vezettek be a Törvénytervezet rendelkezéseihez képest. Ugyanakkor a Globális Minimumadó Törvény által érintett multinacionális vállalatoknak minél hamarabb érdemes elkezdeni a felkészülést a változásokkal együtt járó adókötelezettségekre és kapcsolódó adminisztratív terhekre és felmérni, hogy jogosultak-e a mentességet vagy könnyebbséget biztosító lehetőségek bármelyikére.


A jelen dokumentumban foglaltak nem minősülnek jogi tanácsadásnak és nem helyettesítik a szakértői konzultációt.

Amennyiben további kérdése lenne a globális minimumadó szabályaival és rendelkezéseivel kapcsolatban, keressen minket bizalommal és kérje a KNP LAW szakértőinek segítségét.

Kérdése van?

Kapcsolat

Írjon nekünk!

Kérjük adja meg adatait és röviden írja le a kérdését, kollégáink hamarosan válaszolnak!

  Elolvastam és megértettem az Adatvédelmi Tájékoztatót, és hozzájárulok ahhoz, hogy a KNP LAW felhasználja az adataimat a tájékoztatóban foglaltak szerint.

  Hozzájárulok ahhoz, hogy marketing célból felkeressenek.

  CONFERENCE BLEUE

  A KNP LAW 2007 óta tagja a Conference Bleue-nak. További infomációért, kérjük kattintson az oldalra!A KNP Law a GBL Alliance-hoz 2021-ben csatlakozott. További információért, kérjuk kattintson az oldalra!