ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÁLLÁSPÁLYÁZÓK RÉSZÉRE

Utolsó frissítés időpontja: 2021. március 29.

1. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

A jelen tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja annak bemutatása, hogy a KNP LAW Nagy-Koppány és Lencs Ügyvédi Iroda (székhely: 1011 Budapest. Hunyadi János út 20.; weboldal: www.knplaw.com; a továbbiakban: „KNP LAW” vagy „Adatkezelő”) hogyan kezeli az Ön által megadott személyes adatokat, illetőleg hogyan gondoskodik ezen személyes adatok biztonságáról abban az esetben, ha Ön (akár a weboldalunkról elérhető „Jelentkezzen munkatársunknak!” alkalmazás használatával, akár egyéb módon, például e-mailes megkeresés útján vagy állásközvetítő szolgáltatás igénybevételével) elküldi részünkre az önéletrajzát és/vagy az álláspályázatával kapcsolatos egyéb dokumentumokat (a továbbiakban összefoglalóan: „Önéletrajz”).

2. MIT ÉRTÜNK A SZEMÉLYES ADAT FOGALMA ALATT?

a, Személyes adat

Személyes adatnak kell tekinteni minden olyan információt, amely azonosított vagy azonosítható természetes személyre (azaz emberre – a jogszabály szóhasználatában „érintettre”) vonatkozik. Egy természetes személy akkor minősül azonosíthatónak, ha az adott személy kiléte akár közvetlenül, akár közvetett módon, így különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján az adott természetes személy kiléte egyértelműen beazonosítható.

b, Különleges adat 

Különleges adatnak minősül a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok

Kérjük, hogy az Önéletrajzában, illetve az ahhoz kapcsolódóan küldött bármely dokumentációban semmiképpen se adjon meg a fentiek szerinti különleges adatot.

3. MIT KELL TENNEM, HA JELENTKEZÉSEMBEN MÁSRA VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOKAT IS MEGADOK?

Abban az esetben, ha az Ön jelentkezésében más személyekre vonatkozó személyes adat is szerepel (például az Ön által referenciaként megadott valamely személy neve és elérhetősége), akkor az Ön kötelezettsége és felelőssége gondoskodni arról, hogy e személyes adatok részünkre történő továbbítása jogszerű legyen. Javasoljuk, hogy szükség esetén szerezze be ehhez az egyéb érintettek kifejezett és dokumentálható hozzájárulását és ismertesse meg velük a jelen tájékoztatót még mielőtt személyes adataikat részünkre továbbítaná.

4. AZ ADATKEZELÉS JOGSZABÁLYI HÁTTERE

A KNP LAW mint adatkezelő elkötelezett a mindenkori hatályos nemzeti és európai uniós jogszabályok – így különösen az Európai Unió 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) – rendelkezéseinek maradéktalan betartása mellett az ügyfeleinek, partnereinek, valamint a vele kapcsolatba kerülő egyéb személyek adatainak kezelése során.

Ennek keretében a KNP LAW minden tőle elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az Ön által átadott személyes adatok védelmét a lehető legmagasabb szinten biztosítsa, illetőleg ennek keretében megteszi mindazokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek megakadályozzák, hogy a KNP LAW által kezelt személyes adatokhoz engedély nélkül hozzáférjenek, azokat közzétegyék, jogosulatlanul megváltoztassák vagy töröljék.

5. MELY CÉLBÓL KEZELI A KNP LAW A SZEMÉLYES ADATOKAT?

A KNP LAW az Ön által az álláspályázat körében megadott személyes adatokat a következő célok megvalósítása érdekében kezeli:

a, Amennyiben Ön az Önéletrajzát nem egy kifejezetten a KNP LAW által (például valamely állásközvetítő szolgáltatón keresztül) meghirdetett pozícióra jelentkezve küldi el, az adatkezelés célja, hogy a KNP LAW az Ön által megadott személyes adatokat a jelen Tájékoztató 8. pontjában meghatározott ideig az adatbázisában annak érdekében tárolja, hogy fel tudja venni a kapcsolatot Önnel akkor, ha a KNP LAW-nál olyan betöltetlen álláshely keletkezik, amelyre Ön az Önéletrajzában foglaltak alapján alkalmas lehet.

b, Abban az esetben, ha Ön egy a KNP LAW által (például valamely állásközvetítő szolgáltatón keresztül) kifejezetten meghirdetett pozícióra jelentkezik, az adatkezelés célja az, hogy a KNP LAW elbírálja, hogy Ön a meghirdetett álláshely betöltésére alkalmas-e (illetőleg ennek során Önnel kapcsolatba lépjen és kapcsolatot tartson fenn).

6. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően az Ön adatkezeléshez adott hozzájárulása. A hozzájárulást Ön (ráutaló magatartással) azzal adja meg, hogy az Önéletrajzát (akár a weboldalunkról elérhető „Jelentkezzen munkatársunknak!” alkalmazás használatával, akár egyéb módon) részünkre (illetőleg állásközvetítő szolgáltatás Ön általi igénybevétele esetén az állásközvetítő szolgáltatást nyújtó részére) megküldi.

A fenti hozzájárulás megadása önkéntes (Ön dönti el, hogy Önéletrajzát jelentkezés céljából megküldi-e), és bármikor visszavonható. Tájékoztatjuk azonban, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőzően általunk végzett adatkezelés jogszerűségét.

Abban az esetben, ha az Önéletrajzának megküldését követően a hozzájárulását visszavonja:

a, Nem kifejezetten meghirdetett pozícióra jelentkezés esetén

A személyes adatai az adatbázisunkból törlésre kerülnek, melynek következtében nem fogjuk tudni Önnel felvenni a kapcsolatot abban az esetben, ha a KNP LAW-nál olyan betöltetlen álláshely keletkezik, amelyre Ön alkalmas lehet.

b, Kifejezetten meghirdetett pozícióra jelentkezés esetén

A KNP LAW nem fogja tudni megítélni, hogy Ön alkalmas-e annak az álláshelynek a betöltésére, amelyre Ön az Önéletrajzának megküldésével jelentkezett (illetőleg amennyiben a bírálat már megtörtént, akkor a KNP LAW a tárgyban nem fogja tudni Önnel felvenni a kapcsolatot).

7. MELY SZEMÉLYES ADATOKAT KEZEL A KNP LAW?

A KNP LAW a jelen Tájékoztató 5. pontjában foglalt célok elérése érdekében az Ön által megadott következő személyes adatokat kezeli:

a, Jelentkezés nem kifejezetten meghirdetett pozícióra a weboldalunkról elérhető „Jelentkezzen munkatársunknak!” alkalmazás segítségével

a) az Ön neve; b) e-mailcíme; c) telefonszáma (ha megadta); d) iskolai végzettsége; e) az iskolai végzés éve (vagy a várható befejezés időpontja); f) a megjelölt oktatási intézményben megszerzett képesítése / elvégzett szak; g) idegen nyelvismeret és szintje; h) az Ön által feltöltött Önéletrajzban szereplő személyes adatok;

b, Jelentkezés állásközvetítő szolgáltatón keresztül

a) mindazon személyes adatokat, amelyeket Ön az állásközvetítő szolgáltatónak megad (ezen személyes adatok pontos listájának megismerése érdekében, kérjük olvassa el az adott állásközvetítő szolgáltató vonatkozó adatvédelmi tájékoztatóját

c, Jelentkezés bármely egyéb módon (például e-mailes vagy postai úton)

a) mindazon személyes adatokat, amelyeket Ön a jelentkezésében megad;

8. MENNYI IDEIG KEZELIK AZ ÁLTALAM MEGADOTT SZEMÉLYES ADATOKAT?

a, Nem kifejezetten meghirdetett pozícióra jelentkezés esetén

A jelen Tájékoztató 7. pontjában foglalt személyes adatokat adatbázisunkban év (1) évig tároljuk.

Az adatkezelési idő leteltével elképzelhető, hogy felvesszük Önnel a kapcsolatot annak érdekében, hogy hozzájárulását kérjük ahhoz, hogy személyes adatait (illetőleg azoknak esetlegesen frissített változatát) a KNP LAW a jelen Tájékoztató 5. a) pontban meghatározott célból tovább kezelhesse.

b, Kifejezetten meghirdetett pozícióra jelentkezés esetén

Amennyiben Ön kifejezetten egy a KNP LAW által bármely csatornán meghirdetett álláshirdetésre jelentkezik, személyes adatait kizárólag a jelentkezése elbírálásáig, illetőleg az ezzel kapcsolatos kommunikáció megtételéig kezeljük.

Abban az esetben, ha Ön az általunk meghirdetett álláshelyre a bírálat során nem nyert felvételt, előfordulhat, hogy hozzájárulását fogjuk kérni ahhoz, hogy az Ön által az adott pozíció kapcsán megadott személyes adatokat a továbbiakban adatbázisunkban tároljuk annak érdekében, hogy kapcsolatba tudjunk lépni Önnel akkor, ha a KNP LAW-nál a jövőben olyan betöltetlen álláshely jön létre, amelyre Ön megítélésünk szerint alkalmas lehet.

9. A KNP ÁLTAL ALKALMAZOTT ADATFELDOLGOZÓK

A KNP LAW a jelen Tájékoztatóban foglalt adatkezelés során az egyes adatfeldolgozási tevékenységek elvégzésére következő adatfeldolgozókat veszi igénybe:

AZ ADATFELDOLGOZÓ MEGNEVEZÉSE

AZ ADATFELDOLGOZÓ ÁLTAL VÉGZETT ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE

CENTER.HU Kft. (székhely: 1094 Budapest, Tompa utca 13.; cégjegyzékszám: 01-09-681704) A KNP LAW informatikai rendszereinek üzemeltetése.
Seal-Comp Kft. (székhely: 1074 Budapest, Csengery utca 28.; cégjegyzékszám: 01-09-375702) A KNP LAW informatikai rendszereinek üzemeltetése.
Dr. Hanák Péter egyéni vállalkozó (székhely: 2183 Galgamácsa, Hétház utca 25.; nyilvántartási szám: 11780289) A KNP LAW informatikai rendszereinek üzemeltetése.
Sill Ügyvédi Iroda (székhely: 1011 Budapest. Hunyadi János út 20.; adószám: 18646463-2-41) Jogi tanácsadói szolgáltatás nyújtása a KNP LAW részére.
Dr. Ágai László Ügyvédi Iroda (székhely: 1016 Budapest, Mészáros utca 4. I/1.; adószám: 18192012-2-42) Jogi tanácsadói szolgáltatás nyújtása a KNP LAW részére.

A KNP LAW fenntartja a jogot a fenti adatfeldolgozók listájának szükség szerinti megváltoztatására, bővítésére azzal, hogy Ön bármikor tájékoztatást kérhet a KNP LAW-tól az általa igénybe vett adatfeldolgozók személyéről és elérhetőségéről. A KNP LAW kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megbízott adatfeldolgozók az általuk végzett adatkezelési tevékenység során a KNP LAW utasításainak megfelelően és a mindenkori hatályos adatvédelmi és egyéb jogszabályok maradéktalan betartásával járnak el.

10. TOVÁBBÍTÁSRA KERÜLNEK A SZEMÉLYES ADATOK MAGYARORSZÁGON KÍVÜLRE?

Az Ön által a KNP LAW rendelkezésére bocsátott személyes adatok főszabály szerint nem kerülnek továbbításra az Európai Gazdasági Térségen (a továbbiakban: „EGT”) kívüli országba. Amennyiben azonban bármilyen ritka és fontos okból eseti jelleggel mégis elengedhetetlen valamely személyes adat EGT-n kívülre történő továbbítása, úgy a KNP LAW vállalja, hogy arra kizárólag a GDPR 45-46. cikke szerinti megfelelőségi határozat, illetve megfelelő garanciák, vagy a GDPR 49. cikk (1) bekezdésében foglalt valamely speciális feltétel megvalósulása mellett kerül sor.

11. KI ISMERHETI MEG AZ ÁLTALAM MEGADOTT SZEMÉLYES ADATOKAT?

Az Ön által megadott személyes adatokat (az általunk az adott területen alkalmazott adatfeldolgozókon kívül) kizárólag a KNP LAW azon munkatársai ismerhetik meg, akik részt vesznek annak elbírálásában (ideértve az Önnel való kommunikációt is), hogy Ön a megpályázott vagy Önéletrajza alapján általunk kiválasztott álláshelyre alkalmas-e.

12. MILYEN JOGOK ILLETNEK MEG ENGEM SZEMÉLYES ADATAIM KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN?

Az alkalmazandó magyar és EU-s adatvédelmi szabályok szerint Ön jogosult arra, hogy

- megerősítést/visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult a személyes adataihoz hozzáférést kérni. Ennek körében a következő információkról kaphat tájékoztatást: az adatkezelés céljai, a kezelt személyes adatok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatait közölték vagy közölni fogják, az adatkezelés időtartama, a kezelt személyes adatok forrása, illetőleg az Ön azon joga, hogy valamely felügyeleti hatósághoz panaszt nyújtson be (a jog részletes leírását a GDPR 15. cikke tartalmazza);

- kérelmezze a pontatlan személyes adatai helyesbítését, vagy a hiányos személyes adatai kiegészítését (a jog részletes leírását a GDPR 16. cikke tartalmazza);

- a GDPR-ban meghatározott esetekben (például, ha Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonta vagy a személyes adatokra az adatkezelési cél megvalósítása érdekében nincs szükség) kérelmezze a személyes adatai törlését (a jog részletes leírását a GDPR 17. cikke tartalmazza);

- a GDPR-ban meghatározott esetekben kérje a személyes adataikezelésének a korlátozását. Ön például abban az esetben kérheti, ha Ön vitatja a KNP LAW birtokában levő személyes adatai pontosságát vagy személyes adatai kezelése ellen tiltakozik, illetőleg olyan esetben, ha személyes adatait a KNP LAW jogellenesen kezeli, és Ön törlés helyett az adatkezelés korlátozása mellett dönt. Ön ugyancsak jogosult arra, hogy jelen jogával éljen, ha a KNP LAW-nak a személyes adataira már nincs szüksége, azonban Ön a kérdéses személyes adatokra jogi igénye érvényesítése vagy védekezés céljából mégis igényt tart. Abban az esetben, ha Ön a fentieknek megfelelően kérte személyes adatai korlátozását, az érintett adatok további kezelésére (azok tárolásán túl) csak a GDPR-ban meghatározott szűk körben van lehetőség (így például akkor, ha a korlátozással érintett személyes adatok jogi igény érvényesítéséhez szükségesek) (a jog részletes leírását a GDPR 18. cikke tartalmazza);

-az adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása keretében a KNP LAW-tól kérje, hogy az Adatkezelő az Önre vonatkozó személyes adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban bocsássa az Ön rendelkezésére vagy ezen adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Az adathordozhatósághoz való jogosultságok Önt abban az esetben illetik meg, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy olyan szerződés teljesítésén alapul, amelyben Ön részes fél, mindkét esetben feltéve továbbá hogy adatkezelés automatizált módon (például számítógépes rendszer felhasználásával) történik (a jog részletes leírását a GDPR 20. cikke tartalmazza).

13. HOGYAN GYAKOROLHATOM A JOGAIMAT, ILLETVE HOGYAN TUDOK KAPCSOLATBA LÉPNI A KNP LAW-VAL, HA AZ ADATKEZELÉST ÉRINTŐ KÉRDÉSEIM VANNAK?

Amennyiben a fenti jogait gyakorolni kívánja, illetve ha a jelen Tájékoztatóval vagy az általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérdése, észrevétele merül fel, forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

A KNP LAW, mint adatkezelő elérhetőségei:

Név: KNP LAW Nagy-Koppány és Lencs Ügyvédi Iroda

Cím: 1011 Budapest. Hunyadi János út 20.

Email cím: knplaw@knplaw.com

Email cím: adatvedelem@knplaw.com

Telefonszám:+36-1-302-9050

A KNP LAW törekszik arra, hogy az Ön adatvédelmi tárgyú megkereséseit a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy (1) hónapon belül megválaszolja, illetőleg azoknak eleget tegyen. Kérjük vegye figyelembe azonban, hogy – amennyiben a kérelem összetettsége és/vagy az Ön által benyújtott kérelmek száma ezt indokolja – a KNP LAW a GDPR alapján jogosult arra, hogy a fenti határidőt további két (2) hónappal meghosszabbítsa. A határidő esetleges meghosszabbításáról a kérelem kézhezvételét követő egy (1) hónapon belül értesítést küldünk.

Abban az esetben, ha a kérelmét nem találjuk alaposnak és ebből kifolyólag a KNP LAW-nak nem áll módjában az Ön kérését teljesíteni, e tényről (az elutasítás okainak részletes ismertetésé mellett) a kérelem beérkezésétől számított egy (1) hónapon belül értesítést küldünk Önnek.

Kérjük vegye figyelembe azt is, hogy az általunk folytatott adatkezeléssel kapcsolatos megkereséseit kizárólag az Ön személyazonosságának ellenőrzését követően tudjuk teljesíteni, ennek hiányában (így például telefonos megkeresés esetén) csak általános tájékoztatás nyújtására van lehetőségünk.

14. MILYEN JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEIM VANNAK?

Abban az esetben, ha a KNP LAW (vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozók) által végzett adatkezelés kapcsán a jogai megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

- közvetlenül a KNP LAW-hoz fordulhat az előző pontban rögzített elérhetőségek valamelyikén;

- panaszt nyújthat be bármely felügyeleti hatóságnál (például Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: „NAIH”). A NAIH elérhetőségei: székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postafiók: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;

- bírósághoz fordulhat, amennyiben megítélése szerint a KNP LAW, illetve az általa megbízott valamely adatfeldolgozó a személyes adatait jogsértő módon kezeli. Amennyiben Ön a bírói utat választja, jogosult arra, hogy – az általános illetékességi szabályok mellett – a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítsa. Az egyes bíróságok illetékességéről és elérhetőségeiről a következő honlapon tájékozódhat: www.birosag.hu

Javasoljuk, hogy először mindenképpen hozzánk forduljon az adatkezelést érintő bármely panaszával, illetve észrevételével és mi igyekszünk minden tőlünk telhetőt megtenni ezek figyelembevétele érdekében.

15. AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ FRISSÍTÉSEI

Előfordulhat, hogy a jelen adatvédelmi Tájékoztatót (elsősorban azért, hogy az esetlegesen módosult jogszabályi előírásoknak megfeleljünk) megváltoztatjuk. Az adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt módosítások akkor lépnek hatályba, amikor a Tájékoztató frissített változatát a www.knplaw.com weboldalra feltesszük. Az adatvédelmi Tájékoztató legutóbbi frissítésének dátumát megtalálja a Tájékoztató tetején.

Kérdése van?

Kapcsolat

Írjon nekünk!

Kérjük adja meg adatait és röviden írja le a kérdését, kollégáink hamarosan válaszolnak!

    Elolvastam és megértettem az Adatvédelmi Tájékoztatót, és hozzájárulok ahhoz, hogy a KNP LAW felhasználja az adataimat a tájékoztatóban foglaltak szerint.

    Hozzájárulok ahhoz, hogy marketing célból felkeressenek.

    CONFERENCE BLEUE

    A KNP LAW 2007 óta tagja a Conference Bleue-nak. További infomációért, kérjük kattintson az oldalra!A KNP Law a GBL Alliance-hoz 2021-ben csatlakozott. További információért, kérjuk kattintson az oldalra!